مهدی سبزواری اهل خراسان رضوی شهرستان نیشابور. نفر چهارم مسابقات کشوری در سال 1383 و نفر سوم سال 1384، و بهمن امسال هم در دسته +100 شرکت خواهد کرد. در استانی هم مقام زیاد داره از اولی تا سومی